Mevzuat & Haberler

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

23 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29454

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN

UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, yüzer havuzlar ve su araçları ile bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun),

b) Yurt içinde inşa, tadil edilen veya onarılan gemilerin, yüzer havuzların, su araçlarının, yüzer tesislerin veya bunların gövdesinin (teknesinin/kabuğunun) donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

c) Tesislerin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ç) Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmak şartıyla, turizm amaçlı ve yeni inşa edilmiş olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü deniz turizm aracının,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizm araçlarının tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların,

ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil muaf olarak ithalinde uygulanır.

(2) Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınacak balıkçı tekneleri, römorkörler ve balıkçı fabrika gemilerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak